Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2021/2022

UWAGA!!!
W związku z sytuacją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego
w Polsce bardzo prosimy o wypełnianie i przesyłanie zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej i wniosków o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@sp13.olsztyn.eu

Wszystkie osoby, które chciałyby złożyć wersje papierową wniosku proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły po 25 marca 2020r.

REKRUTACJA 2020/2021

Załączniki do pobrania:

WAŻNE DATY:

  • od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka  do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
  • 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W 2020 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:
– zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
– udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);
2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły, przyjmowani są z urzędu – na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w szkole spoza obwodu rozpoczną się  16 marca 2020 r.  i  będą trwać  do  27 marca 2020 r.

Przyjmowanie dzieci do szkół będzie dokonywane przez stronę internetową:

www.edukacja.olsztyn.eu

lub

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/,

na której zamieszczony zostanie Poradnik korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja”oraz oferty szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji. 

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

  1. wyłącznie w formie elektronicznej – pod warunkiem, że oboje rodzice / prawni opiekunowie posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany;
  2. w formie tradycyjnej, tzn.:
  3. jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego będą mogli elektronicznie wypełnić „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz z załącznikami, wydrukują go i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole spoza obwodu – pierwszego wyboru,
  4. rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz załącznikami w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole podstawowej – pierwszego wyboru (informacje zawarte w „Zgłoszeniu” lub „Wniosku” wprowadzi do systemu elektronicznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie muszą dołączyć „Oświadczenia” potwierdzające spełnienie kryteriów określonych uchwałą Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza  w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA: Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

  1. nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
  2. zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie szkoły podstawowej – w kolejności alfabetycznej.