Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. Puszkina 11 10-295 Olsztyn
  2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Adam Zelent tel: 501 342 989 e-mail: adam.zelent@iod-olsztyn.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 13 w Olsztynie, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 13 w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;
  10. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13
Daria Narbut

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13

Daria Narbut