Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie powstała w 1958 roku. Na początku swojego istnienia miała siedzibę przy ulicy Sybiraków (wówczas ul. Gagarina). Zapisy uczniów rozpoczęły się 20 sierpnia 1958 roku w lokalu szkoły nr 5. Szkoła liczyła 607 uczniów. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 27 sierpnia 1958 roku. Klasy liczyły od 38 do 45 uczniów. W tym pierwszym roku 53 uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy (w tym 22 uczniom wyznaczono poprawkę). Trudno się dziwić takim wynikom skoro społeczeństwo w dużej części było niewykształcone. Jednak z każdym rokiem działalności szkoły liczba uczniów niepromowanych systematycznie malała.

30 i 31 sierpnia 1964 roku nauczyciele szkoły pomagali przy transporcie pomocy naukowych do nowego budynku (obecnej siedziby szkoły). Na tamte czasy był to jeden z nowocześniejszych obiektów tego typu w Olsztynie.

Począwszy od połowy lat 60-tych uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki w nauce, a w latach 70-tych były one już bardzo wysokie.

W roku szkolnym 1972/73 dzieci naszej szkoły po raz pierwszy brały udział w zajęciach na basenie miejskim.

13 października 1973 roku szkoła otrzymała imię KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ oraz sztandar ufundowany przez rodziców. W tym samym roku dyrektorem szkoły zostaje Pani Renata Traba, która objęła tę funkcję po Pani Marii Okupskiej.

12 października 1978 roku, z okazji 20 lecia istnienia szkoły, odbyły się uroczystości rocznicowe. W tym dniu gościem honorowym była nauczycielka, działaczka społeczno-oświatowa, wielka poetka Pani Maria Zientara – Malewska. Dokonano również otwarcia szkolnej harcówki, w której odbywały się zbiórki harcerskie i zuchowe.

W roku szkolnym 1980/81 rozpoczął pracę oddział przedszkolny. Lata osiemdziesiąte były dla kraju okresem wielkich zmian i wielu niepokojów. Szkoła nr 13 przeszła jednak przez ten trudny okres stosunkowo spokojnie i bez większych problemów. Praca dydaktyczno – wychowawcza odbywała się normalnie. Pomimo trudności życia codziennego i uciążliwości, które dotykały wszystkich, nauczyciele starali się pracować jak najlepiej. Znakiem tamtych dni były dary dla naszych dzieci z innych krajów. Były to artykuły żywnościowe, zabawki, ubrania. Nauczyciele wraz z rodzicami rozpakowywali paczki, sortowali artykuły, które potem były rozdawane najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom.

Rok szkolny 1985/86 był także ostatnim rokiem w którym dyrektorem szkoły była Pani Renata Traba. W następnym roku dyrektorem została Pani Irena Jarocka, która pełniła tę funkcję do roku szkolnego 1989/90. W tym okresie szkoła utrzymywała wysoki poziom nauczania. Za kadencji Pani Jarockiej wybudowano nowe szatnie, przebudowano świetlicę i stołówkę.

We wrześniu 1990 roku funkcję dyrektora przejął Pan Leszek Kirzenkowski. Dziewięć lat później roku w Polsce wprowadzono reformę oświaty. Mury szkoły opuścili pierwsi szóstoklasiści, przechodząc do gimnazjów. „Trzynastka” została szkołą podstawową. Od czasu objęcia kierownictwa szkoły przez Pana Leszka Kirzenkowskiego w szkole utworzono pracownie komputerowe, dokończono remont szkoły, odnowiono elewację, wybudowano nowoczesne boisko. Kolejne lata przyniosły odnowienie sali gimnastycznej oraz doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny. Uczniowie szkoły osiągali bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobywali laury w konkursach. W roku szkolnym 2017/18 dyrektorem szkoły została Pani Daria Narbut.

KEN czyli kilka słów o patronie szkoły

Pierwsze ministerstwo oświaty, jakie powstało w dziejach, utworzono w Polsce. Była to powołana przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 14.10.1773 r. Komisja Edukacji Narodowej, która była świecką władzą oświatową. Komisja Edukacji Narodowej stworzyła podwaliny pod nowoczesny system szkolny, sprawną administrację, unowocześnione programy nauczania, wytyczyła jasne cele wychowania, wprowadziła metody kształcenia oparte na doświadczeniu i racjonalnym ujmowaniu zjawisk. W skład Komisji wchodziło: czterech senatorów i czterech posłów, którzy reprezentowali Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Najbardziej zasłużeni członkowie Komisji to: A. K. Czartoryski, J. Chreptowicz, I. Potocki, A. Zamoyski. Komisja objęła swoim nadzorem szkoły wszystkich szczebli: od podstawowych, parafialnych przez 72 gimnazja, aż po uniwersytety w Krakowie, Wilnie. KEN powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego zadaniem było opracowanie programów nauczania i podręczników szkolnych, w rzeczywistości stało się ono wydziałem pedagogicznym KEN. Komisja Edukacji Narodowej działała do 1794 r., wprowadziła jasne cele wychowania, metody kształcenia oparte na doświadczeniach. W ciągu dwudziestu lat działalności KEN mury szkolne opuściły lepiej wykształcone pokolenia Polaków.